MGG is een leverancier van hoogwaardig aluminium seriegietwerk voor met name klanten in de vrachtwagen-, de personenauto- en de verwarmingsindustrie. MGG waarborgt haar continuïteit door klantgericht te werken, met respect voor haar medewerkers, omgeving en overige belanghebbenden.

Arbo en Milieubeleid

De processen die worden toegepast, worden waar mogelijk en rendabel geautomatiseerd en worden uitgevoerd door medewerkers met de vereiste vakbekwaamheid. In deze processen worden materialen en hulpmiddelen toegepast, die in verschillende vormen en op verschillende momenten enige belasting zouden kunnen uitoefenen op de mens, op het milieu en/of de directe omgeving. Het beleid van MGG is erop gericht om alle mogelijke emissies van milieubelastende stoffen tot een minimum te beperken alsmede op een efficiënt gebruik van energie, water, grond- en hulpstoffen en verpakkingsmaterialen. Er worden continue maatregelen getroffen om eventuele gesignaleerde milieueffecten bij de bron aan te pakken. Daarnaast zoekt MGG voortdurend naar mogelijkheden en middelen om de aan- en afvoer van onbewerkte en bewerkte halffabrikaten of eindproducten zo efficiënt mogelijk doch met een zo minimaal mogelijke milieubelasting te laten verlopen.

Bij MGG is de uitvoering van het arbo- en milieubeleid vastgelegd in haar arbo- en milieuprogramma, waarin op realistische wijze doel- en taakstellingen zijn vastgelegd. Integraal onderdeel hiervan is het blijven voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en andere compliance verplichtingen. MGG ziet milieuzorg (inclusief de zorg voor energie) als een maatschappelijke plicht en arbozorg als haar sociale verantwoordelijkheid en zal al haar medewerkers blijven stimuleren veilig en milieubewust te handelen en zuinig om te gaan met energie. Dit alles is verankerd in een arbo- en milieuzorgsysteem, dat een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van ons integraal managementsysteem. Het hele proces van planning, organisatie, uitvoering, coördinatie, monitoring en beoordeling is beschreven in procedures en aanvullende afspraken op basis van de internationale norm voor milieuzorgsystemen NEN-EN-ISO 14001. Dit milieuzorgsysteem wordt regelmatig en onafhankelijk getoetst en helpt MGG om zeker te stellen dat altijd wordt voldaan aan de opgelegde eisen en aan de eigen beleidsdoelstellingen en dat de continue verbetering van milieuprestaties is gewaarborgd.

 

Declaration of REACH and ROHS

Milieucertificaat ISO 14001